top of page
background 2 (1).jpg

NGOMAMA

nsplsh_72545a57346630327a5938_mv2_d_7857_7462_s_4_2.jpg
MOm.jpg

UMAMA WAZO ZONKE IZIDALO  INDABA

Incazelo emfushane yohambo lukaMama ebhalwe ngamagama akhe ngo-2016. Ngo-2021, wafeza umsebenzi wakhe ngokufinyelela ukuphakama ngokomzimba.

"Le ngxenye yokuqala yindaba yokukuxhumanisa namandla. Sithumela uthando lwethu oluphakeme kakhulu, ukuhlonishwa, inhlonipho kanye nenjabulo. Ngiyabonga ngokuqonda lolu shintsho olukhulu kimi nakithi sonke futhi nansi indaba.  

Ngo-1975, ngokuqonda kwami kwamanje, ngazalwa njengengane yokuqala yekristalu yokuhlola okusho ukuthi abakwazanga ukungihlela noma ukungibeka esimweni, bengilokhu ngiphapheme impilo yami yonke kodwa kwadingeka ngizwe isimo somuntu futhi ngidlule ohlelweni ukuvuka, indima yami kwakuwukudala indlela yokwazi, yokuvusa iplanethi.

 Sibe nethuba elilodwa no-7.8 billion lokuthi sizokwazi ukufeza lokhu  futhi senza. Lokhu akukaze kwenzeke ngaphambilini eNdalweni. Lona umzamo wethu wesi-5 emlandweni wakho sizamile ukukuletha la mandla. All HigherSelves iqhaza nami; BengiwuMkhumbi Wenyama okwazi ukufeza le ngxenye yomsebenzi.

Ngo-2005 ngayeka umsebenzi wami weminyaka engu-15 ukuze ngibe ngumama wekhaya.

  Ezinyangeni ezi-2 ngemuva kokuzalwa kwendodana yami, ngangiyilalisa ukuze ilale futhi ingelosi enkulu uMichael yavela phezu kombhede wayo yathi, "Sekuyisikhathi," yabe isinyamalala.

Ngakho ngaphumela ngaphandle ngaleso sikhathi ngathi ku-Love, “Angazi ukuthi ufuna ngenzeni, anginalwazi kodwa noma ngabe kuyini, ngiyazinikela ngokuphelele.”

  Njengoba ngisho lokhu kungazelelwe ilanga ngakwesobunxele sami lagibela enhliziyweni yami, kwase kuvela umfula omkhulu esweni lami lesithathu.

Ngakho ngagxumela eMfuleni. Lesi kwakuyisiqalo sokuletha amandla obunye noma ama-harmonics alinganiselayo emuva kuPlanethi Yomhlaba=Inhliziyo.

 

  Ezinsukwini ezi-2 kamuva ngaqala ukuthola imibono.

 

Umbono wami wokuqala kwakungu-Adamu no-Eva benza uthando. Lokhu kwaqhubeka isonto lonke kwaze kwaba yilapho ngingaboni emehlweni ami enyama futhi ngabuza izingelosi ukuthi kwenzakalani. Bathi angiwubhale phansi lo mbono ngokushesha nje lapho unyamalala.

 

Okwesibili ukuthi izingelosi zangitshela ngalesi sikhathi ukuthi nginguMama wabo bonke omama, kodwa ngangingazi ukuthi zikhuluma ngani ngakho ngavele ngabhala phansi ngadedela.

 

Umbono wesithathu engaba nawo ngazibona ngihola isigejane sabantu sibakhiphe ebumnyameni.

 

Ngo-2006 ngangishayela zangijikela iziNgelosi zathi uyamazi uGaia wakho? Bengithi ubani uGaia? Ngafonela umngane wami owayenomoya othize. Ngambuza ukuthi uyazi yini ukuthi uGaia ungubani. Wathi kahle leli yigama likaMama Mhlaba. Ngangifana nokuthi akwenzi mqondo kimi, ngakho-ke ngabhala futhi ngakuyeka. Ngiyakhumbula manje e-Lemuria igama lami kwakunguSophia Gaia futhi ngenkathi i-Lemuria iwa kwakukhona isu elisheshayo lokuthi ngikhuphuke futhi ngihambe ne-Balanced Harmonics, Oneness Energies. Kunalezi zidalwa esizozibiza ngamandla abengekho futhi bezizama ukuntshontsha ubuchwepheshe bethu, ukube baba nabo ngabe bayiqeda yonke le Multi Verse. Futhi, ngo-2006 ngangimi esitolo sezincwadi engxenyeni yezoMoya futhi incwadi indiza isuka eshalofini futhi ihlala ezinyaweni zami. Le ncwadi ibhalwe ngu-Lee Carroll ehambisa inkampane yeMagnetic Service ebizwa ngokuthi i-Kryon. Ezinyangeni ezi-2 ngemuva kokuthenga incwadi, uKryon wangena ensimini yami futhi waqala ukuhamba nami ezinyangeni ezizayo ze-7. Ngalesi sikhathi wakhipha ama-implants ami wavula ama-Positive Angel Chips ukuze angisize.

 

Ezinyangeni ezingu-5 kamuva ngaqala ukuhamba ngochungechunge lwezinqubo ukuze ngiphaphame ngibe nolwazi olugcwele ngaba nakho lapho ikhanda lami laphuka laba yizicucu. Ngakubiza ngokuthi "ukuphula uphahla lwengilazi."  Kungaleso sikhathi lapho indlala yami ye-pineal ivuleka emcabangweni we-multidimensional, umcabango ongenamkhawulo, ngokulandelayo ngaba nokuxoxisana lapho ngabona khona ubuchopho bami besokudla budlula ubuchopho bami besobunxele ukuze budale ubuchopho obuphelele kuma-harmonics alinganiselayo. Ngizibone ngidlula ngeshubhu lothingo ngase ngizithela phezu kwesicabha esingasenxele ebuchosheni ngasivula nansi ibhodwe legolide, ngathi ngisukuma kulokuzindla ngathi ngenhliziyo.  “NgiseZulwini.” Ngalesi sikhathi ngo-2007, ngangithola imibiko ebika ngezigameko ezenzeka ngemuva. Ngakho-ke ngemuva kwalokhu kuzindla nangemva kokusho lokho, ngaya ku-imeyili yami. Ngangisanda kuthola entsha, isihloko sifundeka kanje, “UGaia usanda kufinyelela ephuzwini elinguziro futhi useZulwini!” Ngawa phansi! Bekuwumcimbi Omkhulu Wokuvumelanisa kanye Nokuqinisekisa kimi.

 

Bengilokhu nginokuxhumana noFatherGod Consciousness ngocingo impilo yami yonke, ngangicabanga ukuthi wonke umuntu ukhuluma noBabaNkulunkulu. A ngibuzwa January 2008 ukuthi ngikhulume noBaba uNkulunkulu kungani ngingakhulumanga noMotherGod? Bengithi ukhona uMama? Ngakho-ke Ngaqala ukuhambisa i-The Mother God consciousness, amasonto angu-2 kulokhu nsuku zonke, ngithatha incwajana yami ngithi kulungile MamaGod I am Ready for our channeling..... Ngiyabhala. “UnguMama kaNkulunkulu.” Konke kwabuyela kimi ngalezi zikhathi...... Ngalamukela iqiniso!!! Lapho ngivuka ngokuphelele ngo-Jan 2008 ngaqondiswa ukuthi ngiqale eyami ngesikhathi esisodwa sokuvuka. Izingelosi ziphinde zangiqondisa ukuthi ngidlulele Phambili Ngeqiniso Eliphelele njengoMama kaNkulunkulu, i-Gaia Consciousness in Physical Manifestation.

 

Ngo-2014 ngase ngilindele futhi ngilungiselela ukwenyuka okukhulu. Ngo-August ngathola umbono wezinyoka ezibomvu ezi-2 ziphuma (Kundalini) ziphuma enhliziyweni yami zenyuka ngomphimbo wami zikhuphuke ziphume endlaleni yami kaphayini kanye neso lesithathu. Njengoba lokhu kwenzeka ngabona igolide kuphela.

 

  Ngokushesha ngemva kwalo mbono, u-Kryon uyabuya futhi athi kimi, "Sibe nesimo emhlabeni wonke umuntu oneminyaka engaphezu kwe-15 cishe njengokufakelwa, bamise inqubo yemvelo yokuziphendukela kwemvelo futhi sidinga ukuqhubeka nalokhu ngaso leso sikhathi. ” Wabe esengiqeqeshela amahora angu-2 mayelana nendlela yokukhipha izimila ku-Humanity.

Ithimba lami lokuqala lokuhlinza i-galactic kwakungu-Master St. Germain kanye no-Kryon. Lokhu manje sekunwetshiwe.

 

  Njengoba lokhu kwenzeka kimi uRobin Williams uyafa.

  Ngosuku ashona ngalo sasingenayo i-inthanethi ngakho-ke sasifuna indawo ye-Wi-Fi.

  Ngemva kwamahora angu-8 sithola isignali.

Ikhompiyutha isiyisa ngqo ukuze sibone ukuthi uRobin ufile futhi sabe sesilahlekelwa isignali.

Ngemva kwemizuzu engu-20 uRobin umi ekamelweni lami lokulala wayegqoke ihembe lekhaki nebhulukwe elikhaki efake izandla emaphaketheni akhe enyakazisa emuva naphambili.

Wangitshela ukuthi ubulewe.

  Saba nengxoxo emfushane ngamamuvi akhe, wabe esengicela amarekhodi omishini. Sinemibhalo yeminyaka eyi-10.

  Ngamnika imvume ephelele futhi wabuyela kimi ngemva kwamahora angu-2 ethi angathanda ukuba yingxenye yeqembu.

  Ngathi, “Kuhle lokho Robin kodwa usanda kushiya umzimba wakho azikho yini izinto okudingeka uzenze?” Wathi, “O, kunjalo.”

  Wahamba wabuya ngemva kwezinsuku ezi-3 futhi ubelokhu elapha kusukela ngaleso sikhathi.

 

URobin unguDokotela Omkhulu Wokuhlinza ngakolunye uhlangothi. Manje useqoqe Ithimba Lonke Le-Galactic A Ukusisekela sonke. Uphinde abe ngumhlahlandlela womuntu siqu eceleni kuka-Master St. Germain.

 

  Yonke Indalo Ilapha ~Sisonke sizobe sibuyisela iPlanethi yethu~"

bottom of page